a, Phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 5 là : b, Phân số nhỏ nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 4 là : c, Phân số lớn nhất có tích tử số và m

Question

a, Phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 5 là :
b, Phân số nhỏ nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 4 là :
c, Phân số lớn nhất có tích tử số và mẫu số bằng 18 là :
d, Phân số nhỏ nhất có tích tử số và mẫu số bằng 20 là :

in progress 0
Peyton 2 giờ 2021-09-08T23:35:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:37:01+00:00

  Đáp án:

  a, Phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 5 là : `4/1`

  b, Phân số nhỏ nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 4 là : `1/3`

  c, Phân số lớn nhất có tích tử số và mẫu số bằng 18 là :  `18/1`

  d, Phân số nhỏ nhất có tích tử số và mẫu số bằng 20 là : `1/20`

  0
  2021-09-08T23:37:31+00:00

  a, Phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 5 là :4/1

  b, Phân số nhỏ nhất có tổng tử số và mẫu số bằng 4 là :1/3

  c, Phân số lớn nhất có tích tử số và mẫu số bằng 18 là :18/1

  d, Phân số nhỏ nhất có tích tử số và mẫu số bằng 20 là:1/20

  (Mình copy nguyên đề bài và dán xuống đây và mk chỉ việc điền số vào nên bạn đừng hiểu lầm mk copy nha )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )