Xà phòng hóa 17,1(g) 1 este đơn chức X cần 33,6g dd KOH 25% đủ. Xác định CTCT có thể có của X Giúp mình với ạ

Question

Xà phòng hóa 17,1(g) 1 este đơn chức X cần 33,6g dd KOH 25% đủ. Xác định CTCT có thể có của X
Giúp mình với ạ

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-08T17:19:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:20:50+00:00

  Đáp án:

  ${C_6}{H_{10}}{O_2}$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi CTPT của este là ${C_x}{H_y}{O_2}$

  ${n_{KOH}} = \dfrac{{33,6.25\% }}{{56}} = 0,15mol$

  $ \Rightarrow {n_{este}} = {n_{KOH}} = 0,15mol$

  $ \Rightarrow {M_{este}} = 12x + y + 32 = \dfrac{{17,1}}{{0,15}} = 114 \Rightarrow 12x + y = 82$

  $ \Rightarrow x = 6;y = 10$ là nghiệm duy nhất

  ⇒ CTPT của X là ${C_6}{H_{10}}{O_2}$

  CTCT có thể có của X:

  $HCOOCH = CH – {{\text{[}}C{H_2}{\text{]}}_2} – C{H_3};HCOOCH = C(C{H_3}) – C{H_2} – C{H_3}$

  $HCOOC{H_2} – CH = CH – {C_2}{H_5};HCOOC{H_2} – CH = C{(C{H_3})_2}$

  $HCOOCH = CH – CH{(C{H_3})_2};HCOOC(C{H_3}) = CH – {C_2}{H_5}$

  $HCOOC{H_2} – C(C{H_3}) = CH – C{H_3};HCOOCH(C{H_3}) – CH = CH – C{H_3}$

  $HCOO – {[C{H_2}{\text{]}}_3} – CH = C{H_2};HCOOCH(C{H_3}) – C{H_2} – CH = C{H_2}$

  $HCOOC{H_2} – CH(C{H_3}) – CH = C{H_2};HCOOC{H_2} – C{H_2} – C(C{H_3}) = C{H_2}$

  $\begin{gathered}
    C{H_3}COOCH = CH – C{H_2} – C{H_3};C{H_3}COOC{H_2} – CH = CH – C{H_3} \hfill \\
    C{H_3}COO – C(C{H_3}) = CH – C{H_3};C{H_3}COOCH = C{(C{H_3})_2} \hfill \\
    C{H_3}COOC{H_2} – C(C{H_3}) = C{H_2};{C_2}{H_5}COOCH = C{H_2} – C{H_3} \hfill \\
    {C_2}{H_5}COOC{H_2} – CH = C{H_2};{C_2}{H_5}COOCH(C{H_3}) = C{H_2} \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  $C{H_2} = CH – COOC{H_2} – C{H_2} – C{H_3};C{H_2} = CH – C{H_2}COOCH{(C{H_3})_2}$

  $\begin{gathered}
    C{H_2} = CH – C{H_2} – COO{C_2}{H_5};C{H_3} – C{H_2} = CH – COO{C_2}{H_5} \hfill \\
    C{H_2} = C(C{H_3}) – COO{C_2}{H_5};C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – COOCH = C{H_2} \hfill \\
    {(C{H_3})_2}CH – COOCH = C{H_2};C{H_3} – C{H_2} – CH = CH – COOC{H_3} \hfill \\
    {(C{H_3})_2}C = CH – COOC{H_3};C{H_3} – CH = CH – C{H_2} – COOC{H_3} \hfill \\
    C{H_2} = CH – C{H_2} – C{H_2} – COOC{H_3};C{H_3} – CH = C(C{H_3}) – COOC{H_3} \hfill \\ 
  \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )