Xà phòng hóa hoàn toàn este đơn chức X cần vừa đủ 20 ml dd NaOH 2M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan Y gồm hai muối của Na. Đốt chá

Question

Xà phòng hóa hoàn toàn este đơn chức X cần vừa đủ 20 ml dd NaOH 2M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan Y gồm hai muối của Na. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được Na2CO3, H2O và 6,16 gam CO2. Giá trị của m là?

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-09T22:08:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:09:49+00:00

  Đáp án: $m=3,96g$

   

   

  0
  2021-07-09T22:09:56+00:00

  Đáp án:

  ${m_Y} = 3,96\,\,gam$

  Giải thích các bước giải:

  ${n_{C{O_2}}} = 0,14\,\,mol;\,\,{n_{NaOH}} = 0,04\,\,mol$

  Este X đơn chức, phản ứng với $NaOH$ thu được hai muối nên là este của phenol.

  ${n_X} = \dfrac{1}{2}{n_{NaOH}} = 0,02\,\,mol$

  Toàn bộ nguyên tử $C$ nằm trong muối $Y$.

  Bảo toàn nguyên tố $C$:

  ${n_{C(X)}} = {n_{C(Y)}} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} + {n_{C{O_2}}}$

               $= 0,14 + 0,02 = 0,16\,\,mol$

  Số nguyên tử $C$ trong $X$ $= \dfrac{{0,16}}{{0,02}} = 8$

  Công thức của X:

  $HCOO{C_6}{H_4}C{H_3}$ hoặc $C{H_3}COO{C_6}{H_5}$

  Công thức phân tử X: ${C_8}{H_8}{O_2}$

  Ta có: ${n_{{H_2}O}} = {n_X} = 0,02\,\,mol$

  Bảo toàn khối lượng:

  $\begin{gathered} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{m_X} + {m_{NaOH}} = {m_Y} + {m_{{H_2}O}}\,\,\,\,\,\, \hfill \\ \to 0,02.136 + 0,04.40 = {m_Y} + 0,02.18 \hfill \\ \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{m_Y} = 3,96\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \hfill \\ \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )