a) S= 3 + 6 +9+12 +……+ 2001 b) tổng các số lẻ có 2 chữ số tính tổng nhanh nha

Question

a) S= 3 + 6 +9+12 +……+ 2001
b) tổng các số lẻ có 2 chữ số
tính tổng nhanh nha

in progress 0
Claire 1 năm 2021-09-09T18:38:06+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:39:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) S= 3 + 6 +9+12 +……+ 2001

  S =  ( 3 + 2001 ) x ( 2001 : 2 ) : 2 

  S = 2004 x 667 : 2

  S = 668334

  B)tổng các số lẻ có 2 chữ số tính tổng

  Gọi tổng các số lẻ có 2 chữ số tính tổng AB

  ⇒ AB = 13,15,17,29,…,97,99.

      AB = ( 13 + 99 ) x 99 : 2 

      AB = 112 x ( 99 : 2 ) : 2 

      AB = 2772

  0
  2021-09-09T18:39:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a).  Bài làm 

  dãy số trên là dãy số cách đều có khoảng cách là 3

  số lượng số hạng của dãy số trên là:

  (2001-3):3+1=667(số hạng)

  tổng của dãy số trên là :

  (2001+3)x667:2=668334

  Đ/S:668334 

  B)tổng các số lẻ có hai chữ số lập thành dãy số cách đều có khoảng cách là 2

  dãy số đó là S=13+15+17….+99

  SLSH của dãy số trên là:

  (99-13):1+1=87số hạng)

  tổng của dãy số trên là:

  (99+13)x87:2=4872

  Đ/S 4872

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )