a. số mol và số gam chất tan trong 50g dung dịch MgCl 2 4% b. để pha chế 250ml dung dịch NaOH 0,5 mol cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M và bao nhiêu

Question

a. số mol và số gam chất tan trong 50g dung dịch MgCl 2 4%
b. để pha chế 250ml dung dịch NaOH 0,5 mol cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M và bao nhiêu ml nước
c. hãy tính toán và pha chế 50g dung dịch NaCl 6% từ dung dịch NaCl nồng độ 30%
d. tính nồng độ phần trăm của dung dịch biết độ tan của muối ăn ở 20 độ C là 36g
e. ở 20 độ C 50g nước hòa tan đc 18g CuSO 4 thì thu đc dung dịch CuSO 4 bão hòa . tính độ tan của CuSO 4 ở nhiệt độ này
f. có bao nhiêu gam NaNO 3 sẽ tách ra khỏi 200g dung dịch bão hòa NaNO 3 ở 50 độ C nếu dung dịch này đc làm lạnh đến 20 độ C ( biết S NaNO 3 ( 50 độ C ) = 114 g , S NaNO 3 ( 20 độ C ) = 88g )

in progress 0
Hailey 21 phút 2021-10-12T01:36:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:37:36+00:00

  Đáp án:

  a, \({m_{MgC{l_2}}}\)=2g và \({n_{MgC{l_2}}} = 0,02mol\)

  b, \({V_{NaOH}}2M = \dfrac{{0,125}}{2} = 0,0625l = 62,5ml\) và \({V_{{H_2}O}} = 250 – 62,5 = 187,5ml\)

  c, Cần pha trộn 2,925g NaCl vào 6,825g nước để được dung dịch NaCl 30%

  d, \(C\% NaCl = \)26,47%

  e, S=36

  f, m=24,29g

  Giải thích các bước giải:

  a, 

  \(\begin{array}{l}
  {m_{MgC{l_2}}} = \dfrac{{50 \times 4}}{{100}} = 2g\\
   \to {n_{MgC{l_2}}} = 0,02mol
  \end{array}\)

  b,

  \(\begin{array}{l}
  {n_{NaOH}} = 0,125mol\\
   \to {V_{NaOH}}2M = \dfrac{{0,125}}{2} = 0,0625l
  \end{array}\)

  \( \to {V_{{H_2}O}} = 250 – 62,5 = 187,5ml\)

  c,

  \(\begin{array}{l}
  {n_{NaCl}} = \dfrac{{50 \times 6}}{{100 \times 58,5}} = 0,05mol\\
   \to {m_{NaCl}}(30\% ) = 0,05 \times 58,5 = 2,925g\\
   \to {m_{NaCl{\rm{dd}}}}(30\% ) = \dfrac{{2,925 \times 100}}{{30}} = 9,75g\\
   \to {m_{{H_2}O}} = 9,75 – 2,925 = 6,825g
  \end{array}\)

  d,

  \(C\% NaCl = \dfrac{S}{{100 + S}} \times 100\%  = \dfrac{{36}}{{100 + 36}} \times 100\%  = 26,47\% \)

  e, \(S = \dfrac{{18}}{{50}} \times 100 = 36\)

  f,

  \(\begin{array}{l}
  {m_{{\rm{dd}}}} = 100 + 114 = 214g\\
   \to {m_{NaN{O_3}}} = \dfrac{{200 \times 114}}{{214}} = 106,54g
  \end{array}\)

  Gọi x là m của \(NaN{O_3}\) tách ra

  \(\begin{array}{l}
  {m_{NaN{O_3}}}{20^0}C = 200 – x\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = 100 + 88 = 188g
  \end{array}\)

  \({m_{NaN{O_3}}}\) hòa tan trong 200-x là: 106,45-x 

  Trong 188g dung dịch có khối lượng \(NaN{O_3}\) hòa tan là:

  \({m_{NaN{O_3}}} = \dfrac{{(200 – x) \times 88}}{{188}}g\)

  \( \to 106,54 – x = \dfrac{{(200 – x) \times 88}}{{188}} \to x = 24,29g\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )