a) Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau: π/6; π/4; 1,5; 2; 3,1; 4,25; 5. b) Trên đường tròn lượng giác, với điểm gốc A, hã

Question

a) Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau:
π/6; π/4; 1,5; 2; 3,1; 4,25; 5.
b) Trên đường tròn lượng giác, với điểm gốc A, hãy xác định các điểm M mà số đo của cung AM bằng x (rad) tương ứng đã cho ở trên và xác định sinx, cosx (lấy π ≈ 3,14)

in progress 0
Ayla 3 ngày 2021-12-07T23:05:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:07:11+00:00

  a, sinπ6=12;cosπ6=32sinπ4=22;cosπ4=22sin1,5=0,9975;cos1,5=0,0707sin2=0,9093;cos2=0,4161sin3,1=0,0416;cos3,1=0,9991sin4,25=0,8950;cos4,25=0,4461sin5=0,9589;cos5=0,2837

  b,

   

  0
  2021-12-07T23:07:14+00:00

  a) sin π/6 = 1/2; cos π/6 = √3/2

  sin π/4 = √2/2; cos π/4 = √2/2

  sin⁡ 1,5 = 0,9975; cos⁡ 1,5 = 0,0707

  sin⁡ 2 = 0,9093; cos⁡ 2 = -0,4161

  sin⁡ 3,1 = 0,0416; cos⁡ 3,1 = -0,9991

  sin⁡ 4,25 = -0,8950; cos⁡ 4,25 = -0,4461

  sin⁡ 5 = -0,9589; cos⁡ 5 = 0,2837

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )