a) Thu gọn và cho bt hệ số, phần biến và bậc của đơn thức: A= (-3/2xy^2z).(-3x^2y)^2

Question

a)
Thu gọn và cho bt hệ số, phần biến và bậc của đơn thức:
A= (-3/2xy^2z).(-3x^2y)^2

in progress 0
Sarah 4 tuần 2021-11-10T21:18:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:19:35+00:00

  `A= (-3/2xy^2z).(-3x^2y)^2`

  `A= -3/2xy^2z.9x^4y^2`

  `A= (-3/2 .9)(x.x^4)(y^2.y^2)z`

  `A= -27/2 x^5y^4z`

  hệ số là `-27/2`

  biến là `x^5y^4z`

  bậc là `10`

  0
  2021-11-10T21:20:01+00:00

  A= (-3/2xy^2z).(-3x^2y)^2

  A = -3/2xy²z. 9x⁴y²

  A = ( -3/2 . 9).(x.x⁴).(y².y²).z

  A = -27/2x⁵y⁴z

  Hệ số là -27/2

  Phần biến là x⁵y⁴z

  Bậc của đơn thức là 10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )