a)tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 24 b)tìm 3 số tự nhiên lẻ liên tiếp biết tích của 2 số sau lớn hơn t

Question

a)tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 24
b)tìm 3 số tự nhiên lẻ liên tiếp biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 68

in progress 0
Ariana 10 giờ 2021-09-09T13:48:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:50:00+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   a)Gọi ba số cần tìm lần lượt là a -1 , a và a +1

  Theo đề bài ta có pt:

  (a-1).a + 24 = a(a+1)

  ⇔a² – a + 24 – a² – a = 0

  ⇔ -2a = -24

  ⇔ a = 12

  Vậy các số cần tìm lần lượt là 12 – 1 = 11 , 12 và 12 + 1 = 13

  b) Gọi ba số lẻ cần tìm lần lượt là x -2 , x và x +2

  Theo đề bài ta có pt:

  ( x – 2) .x + 68 = (x+2).x 

  ⇔ x² – 2x -x² -2x = -68

  ⇔ -4x = -68

  ⇔ x = 17

  Vậy các số cần tìm lần lượt là 17 – 2 = 15 , 17 và 17+ 2 = 19

  0
  2021-09-09T13:50:14+00:00

  a/ 

  Đặt `a-1;a;a+1` là ba stn cần tìm.

  Ta có:

            `(a-1)a+24=a(a+1)`

  `<=>a^2-a+24=a^2+a`

  `<=>24=a^2+a-a^2+a`

  `<=>24=2a`

  `<=>a=12`

  Vậy các số cần tìm lần lượt là `11;12;13`.

  b/

  Đặt `x-2;x;x+2` là ba stn lẻ cần tìm.

  Ta có:

             `(x-2)x+68=x(x+2)`

  `<=>x^2-2x+68=x^2+2x`

  `<=>68=x^2+2x-x^2+2x`

  `<=>68=4x`

  `<=>x=17`

  Vậy các số cần tìm lần lượt là `15;17;19`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )