a. tìm các số tự nhên x thỏa mãn bất phương trình sau: 5x-2≤ 2x+8 b. chứng minh : (a+b)^2 ≥ 4ab

Question

a. tìm các số tự nhên x thỏa mãn bất phương trình sau: 5x-2≤ 2x+8
b. chứng minh : (a+b)^2 ≥ 4ab

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-08-13T14:06:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:08:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a)5x-2<=2x+8`

  `<=>5x-2x<=8+2`

  `<=>3x<=10`

  `<=>x<=10/3`

  Lại có `x∈N=>x∈{0,1,2,3}`

  `b)(a+b)^2>=4ab`

  `<=>a^2+2ab+b^2>=4ab`

  `<=>a^2-2ab+b^2>=0`

  `<=>(a-b)^2>=0` Luôn đúng với `∀a,b`

  Dấu `=` xảy ra `<=>a=b`

  0
  2021-08-13T14:08:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `5x-2 \le 2x+8`

  `⇔ 5x-2x \le 8+2`

  `⇔ 3x \le 10`

  `⇔ x \le 10/3`

  b) `(a+b)^2 \ge 4ab`

  `⇔ a^2+2ab+b^2-4ab \ge 0`

  `⇔ a^2-2ab+b^2 \ge 0`

  `⇔ (a-b)^2 \ge 0` (luôn đúng `\forall x)`

  Vậy `(a+b)^2 \ge 4ab` (ĐPCM)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )