a) tìm n ∈N thỏa mãn, n không chia hết cho 5, biết: n^4-1 chia hết cho 5 b)tìm n ∈N, biết: 2n+7 chia hết cho n+1 và 2n+7 chia hết cho 12n+1

Question

a) tìm n ∈N thỏa mãn, n không chia hết cho 5, biết: n^4-1 chia hết cho 5
b)tìm n ∈N, biết: 2n+7 chia hết cho n+1 và 2n+7 chia hết cho 12n+1

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-16T07:36:08+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:38:07+00:00

  `n^{4} – 1 \vdots 5`

  `⇒ n^{4} – 1^{4} \vdots 5`

  `⇒ (n – 1)(n + 1) \vdots 5`

  $\ \left[ \begin{array}{l}n – 1 \vdots 5\\n+1\vdots 5\end{array} \right.$

  $\ \left[ \begin{array}{l}n – 1 = 5k (k ∈ N)\\n+1=5k (k ∈ N)\end{array} \right.$

  $\ \left[ \begin{array}{l}n = 5k+1\\n=5k_{1}-4\end{array} \right.$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )