a/tìm số nguyên n sao cho n+7 chia hết cho n+5 b/cho S =1-3+3 ∧2-3 ∧3 +…..+3 ∧98-3 ∧99 . CHỨNG TỎ S LÀ BỘI CỦA -20

Question

a/tìm số nguyên n sao cho n+7 chia hết cho n+5
b/cho S =1-3+3 ∧2-3 ∧3 +…..+3 ∧98-3 ∧99 . CHỨNG TỎ S LÀ BỘI CỦA -20

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-11-10T20:22:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:24:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T20:24:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, n + 7 ⋮ (n + 5)

  =>( n + 5 ) + 2 ⋮( n + 5 )

  => 2 ⋮ (n + 5) 

  => n + 5 ∈ Ư(2) 

  => n + 5 ∈ { ± 1 ; ± 2 }

  => n ∈ { – 4 ; – 6 ; – 3 ; – 7 }

  b, S = 1 – 3 + 3² – 3³ + … + 3⁹⁸ – 3⁹⁹

  S = (1 – 3 + 3² – 3³) + … +

  (3⁹⁶ – 3⁹⁷ + 3⁹⁸ – 3⁹⁹)

  S = (1 – 3 + 3² – 3³) + … + 

  3⁹⁶ . (1 – 3 + 3² – 3³)

  S = (- 20) + … + 3⁹⁶ . (- 20)

  S = – 20.( 1 + … + 3⁹⁶)

  => S ⋮ 20 

  => S là bội của 20

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )