A)Tính bằng cách thuận tiện 0,9 x 9,5 + 0,9 x 4 + 0,9 x B) 6,92 : x = 1,6

Question

A)Tính bằng cách thuận tiện 0,9 x 9,5 + 0,9 x 4 + 0,9 x B) 6,92 : x = 1,6

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-02T20:17:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:18:59+00:00

  Đáp án:

   a)`0,9 × 9,5 + 0,9 × 4 + 0,9`

  `= 0,9 × 9,5 + 0,9 × 4 + 0,9 ×1`

  `= 0,9 × ( 9,5 + 4 + 1 )`

  `= 0,9 × 10`

  `= 9`

  b,` 6,92 : x = 1,6`

  `x = 6,92 : 1,6`

  `x = 4,325`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-02T20:19:24+00:00

  a, 0,9 x 9,5 + 0,9 x 4 + 0,9

  = 0,9 x 9,5 + 0,9 x 4 + 0,9 x 1

  = 0,9 x ( 9,5 + 4 + 1 )

  = 0,9 x 10

  = 9

  b, 6,92 : x = 1,6

  x = 6,92 : 1,6

  x = 4,325

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )