a) tính hóa trị của mỗi nguyên tố sau : ZnCl2, ALCL3 b) tính hóa trị của Fe trong hợp chất sau : FeO, FeSO4, Fe2O3, FE3O4

Question

a) tính hóa trị của mỗi nguyên tố sau : ZnCl2, ALCL3
b) tính hóa trị của Fe trong hợp chất sau : FeO, FeSO4, Fe2O3, FE3O4

in progress 0
Mackenzie 4 tuần 2021-09-06T19:05:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:06:59+00:00

  a) `ZnCl_{2}:Zn(II);Cl(I)`

  `AlCl_{3}:Al(III);Cl(I)`

  b) `FeO:Fe(II)`

  `FeSO_{4}:Fe(II)`

  `Fe_{2}O_{3}:Fe(III)`

  `Fe_{3}O_{4}:Fe(II,III)`

  `Fe_{3}O_{4}` là hỗn hợp: `FeO,Fe_{2}O_{3}`

   

  0
  2021-09-06T19:07:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) – `ZnCl_2:Zn(II) ;Cl(I)`

  – `AlCl_3:Al(III);Cl(I)`

  b.

  – `FeO:Fe(II);O(II)`

  – `FeSO_4:Fe(II);SO_4(II)`

  – `Fe_3O_4:Fe(II ` và `III);O(II)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )