a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27. b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Question

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.
b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

in progress 0
Kennedy 3 ngày 2021-12-07T22:06:43+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T22:08:15+00:00

    a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

    b) Không có số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y

     Chúc bạn học giỏi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )