a; Viết các phân số lần lượt bằng 7/9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.b; Hãy viết 4/7 và 3 thành hai phân số đều có mẫu số chung là 7,là 14.c; Hãy vi

Question

a; Viết các phân số lần lượt bằng 7/9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.b;
Hãy viết 4/7 và 3 thành hai phân số đều có mẫu số chung là 7,là 14.c;
Hãy viết 8 và 8/11 thành hai phân số đều có mẫu chung là 11 và 22

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-21T02:37:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:38:44+00:00

  a) `7/9` = `28/36` 

  `5/12` = `15/36`

  b) `4/7` = ` 8/14`

  ` 3/2 ` = `21/14`

  c) `8` = ` 8/11` = ` 16/22`

  ` 8/11` = `16/22`

  0
  2021-10-21T02:38:52+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 79 = 2836 

  512 = 1536

  b) 47 = 814

  32 = 2114

  c) 8 = 811 = 1622

  811 = 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )