a) |x| + |y| = 0 b) |x| + |y| = 2

Question

a) |x| + |y| = 0 b) |x| + |y| = 2

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-08-23T19:34:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:35:07+00:00

  Đáp án:a, x và y đều bằng o

  |x|>=0 với mọi x thuộc Z và

  |y|>=0 với mọi x thuộc Z

  =>x và y đều bằng 0

  0
  2021-08-23T19:35:20+00:00

  a) X=y=0

  b) x= 1,-1

  y=-1,1 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )