a y+ 3,27=14,15-6,2 b y×12-y:0,25+y:0,5=6,5 CẦN RẤT GẤP

Question

a y+ 3,27=14,15-6,2
b y×12-y:0,25+y:0,5=6,5
CẦN RẤT GẤP

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-05T01:20:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:22:18+00:00

  Đáp án:

   tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  a)y+ 3,27=14,15-6,2

  y + 3,27=7,95

  y = 7,95 – 3,27 

  y = 4,68

  b) y×12-y:0,25+y:0,5=6,5

  12y – 2y = 6,5

  10y = 6,5

  y=0,65

  0
  2021-08-05T01:22:35+00:00

  `a)y+ 3,27=14,15-6,2`

  `⇔y + 3,27=7,95`

  `⇔y = 7,95 – 3,27 `

  `⇔y = 4,68`

  `b) y×12-y:0,25+y:0,5=6,5`

  `⇔12y – 4 y +2y = 6,5`

  `⇔10y = 6,5`

  `⇔y=0,65`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )