xác định loại giao tử được tạo ra từ các kiểu gen sau khi khi chúng phân li độc lập 1.AABb 2.AAbb 3.AaBb 4.aaBb 5.aabb 6.AABB 7.AaBB 8.aaBB

Question

xác định loại giao tử được tạo ra từ các kiểu gen sau khi khi chúng phân li độc lập
1.AABb
2.AAbb
3.AaBb
4.aaBb
5.aabb
6.AABB
7.AaBB
8.aaBB

in progress 0
Kinsley 2 giờ 2021-09-11T23:12:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T23:13:37+00:00

  1. AB, Ab

  2. Ab

  3. AB, Ab, aB, ab

  4. aB, ab

  5. ab

  6. AB

  7. AB, aB

  8. aB

   

  0
  2021-09-11T23:13:51+00:00

  Đáp án:

  – Kiểu gen AABb khi giảm phân cho giao tử là AB; Ab

  – Kiểu gen AAbb khi giảm phân cho giao tử là Ab

  – Kiểu gen AaBb khi giảm phân cho giao tử là AB; Ab; aB; ab

  – Kiểu gen aaBb khi giảm phân cho giao tử là aB; ab

  – Kiểu gen aabb khi giảm phân cho giao tử là ab

  – Kiểu gen AABB khi giảm phân cho giao tử là AB

  – Kiểu gen AaBB khi giảm phân cho giao tử là AB; aB

  – Kiểu gen aaBB khi giảm phân cho giao tử là aB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )