xác định oxi hóa a) của Cl : HCl HClO2 Cl2 Clo4- HClO3 Cl2O7 Cl2 HClO b) của N: N2 N2O5 HNO2 N2O NO HNO3 NH4+ NO2 NO3- c) của các kim loại: NaO

Question

xác định oxi hóa
a) của Cl : HCl HClO2 Cl2 Clo4- HClO3 Cl2O7 Cl2 HClO
b) của N: N2 N2O5 HNO2 N2O NO HNO3 NH4+ NO2 NO3-
c) của các kim loại: NaOH CaCO3 FeSO4 Al(NO3)3 K2SO3 Fe2(SO4)3 CuCl2 MgSO4 Zn(NO3)2 Ag2SO4 BaCO3
d) của Mn: MnO2 KMnO4 K2MnO4 MnSO4 Mn MnO4-

in progress 0
Gianna 4 tháng 2021-08-25T00:45:41+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T00:46:49+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   $a)H^{+1}Cl^{-1}$

  $H^{+1}Cl^{+3}O_2^{-2}$

  $Cl_2^0$

  $Cl^{-2}O^{-2}4-$

  $H^{+1}Cl^{+5}O_3^{-2}$

  $Cl_2^{+7}O_7^{-2}$

  $H^{+1}Cl^{+1}O^{-2}$

  $b)N_2^0$

  $N_2^{+5}O_5^{-2}$

  $H^{+1}N^{+3}O_2^{-2}$

  $N_2^{+1}O^{-2}$

  $N^{+2}O^{-2}$

  $H^{+1}N^{+5}O_3^{-2}$

  $N^{-3}H_4^{+1}+$

  $N^{+4}O^{-2}$

  $N^{+5}O_3^{-2}-$

  $c)Na^{+1}O^{-2}H^{+1}$

  $Ca^{+2}C^{+4}O_3^{-2}$

  $Fe^{+2}S^{+6}O_4^{-2}$

  $Al^{+3}(N^{+5}O_3^{-2})_3$

  $K_2^{+1}S^{+4}O_3^{-2}$

  $Fe_2^{+3}(S^{+6}O_4^{-2})_3$

  $Cu^{+2}Cl_2^{-1}$

  $Mg^{+2}S^{+6}O_4^{-2}$

  $Zn^{+2}(N^{+5}O_3^{-2})_2$

  $Ag_2^{+1}S^{+6}O_4^{-2}$

  $Ba^{+2}C^{+4}O_3^{-2}$

  $d)Mn^{+4}O_2^{-2}$

  $K^{+1}Mn^{+7}O_4^{-2}$

  $K_2^{+1}Mn^{+6}O_4^{-2}$

  $Mn^{+2}S^{+6}O_4^{-2}$

  $Mn^o$

  $Mn^{+7}O_4^{-2}-$

   

  0
  2021-08-25T00:47:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) HCl: -1 ; HClO2: +3 ; Cl2: 0 ; ClO4- : +7 ; HClO3: +5 ; Cl2O7: +7 ; HClO: +1
   b) N2: 0 ; N2O5: +5 ; HNO2: +3 ; N2O:+1 ; NO: +3 ; HNO3:+5 ; NH4+ -3 ; NO2:+4 ; NO3- : +5
   C) Na+ ; Ca2+ ; Fe2+ ; Al3+ ; ;K+ ; Fe3+ ; Cu2+ ; Mg2+ ; Zn2+; Ag+ ; Ba2+
   d) MnO2: +4 ; KMnO4: +7 ; K2MnO4: +6 ; MnSO4: +2 ; Mn : 0 ; MnO4- +7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )