AHiểu biết Cơ bản về CNTT Câu 1 Một loại máy tính có màn hình cảm ứng, khi sử dụng người dùng có thể dùng bút hoặc công cụ chọn để chạm vào, lựa ch

Question

AHiểu biết Cơ bản về CNTT
Câu 1
Một loại máy tính có màn hình cảm ứng, khi sử dụng người dùng có thể dùng bút hoặc công
cụ chọn để chạm vào, lựa chọn một đối tượng nào đó hoặc có thể nhập thông tin qua bàn
phím ảo tích hợp trong máy là:
Máy tính để bàn
B) Máy chủ
C) Máy tính bảng
D) Notebook
Câu 2 Loại máy tính dùng để lưu trữ dữ liệu của một trang web là:
A) Máy chủ
B) Máy để bàn
C) Netbook
D) Laptop
Câu 3
Ba lợi thế của các ổ đĩa thể rắn (SSD – Solid State Drive) so với ổ đĩa từ tính (HDD) truyền
thống là gì?
A) Không suy hao theo thời gian và quá trình sử dụng
B) Thời gian khởi động nhanh hơn
C) Không yêu cầu cung cấp nguồn điện liên tục để duy trì dữ liệu
D) Không có bộ phận chuyển động nên ít bị gãy, vỡ
Module 2 Sử dụng Máy tính cơ bản
Câu 1 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính năng của hệ điều hành Windows 7 ?
A) Bạn có thể lưu tệp tin với các tên có độ dài tối đa là 256 kí tự
B) Bạn có thể sử dụng một số kí tự đặc biệt trong tên tệp tin
C) Bạn có thể mở nhiều chương trình cùng một lúc
D)
Bạn có thể tùy chỉnh hệ điều hành tùy ý bằng cách thay đổi màn hình, màu sắc, trình bảo vệ
màn hình
Câu 2 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn không kín màn hình, bạn nên sử dụng nút nào ?
A)
B)
C)
D)
Câu 3 Bạn có thể nói gì về biểu tượng (icon) của một tập tin hoặc thư mục là đường tắt (shortcut)?
A) Các biểu tượng xuất hiện trong một màu sắc khác nhau bên trong một hộp đánh dấu
B) Các biểu tượng này xuất hiện ở bên phải của màn hình Windows
C) Các biểu tượng này hiển thị một mũi tên ở góc dưới bên trái của biểu tượng
D) Những dữ liệu được lưu trong một thư mục đặc biệt được gọi là đường tắt (shortcut)?
Module 3 Xử lý văn bản cơ bản
Câu 1
Sử dụng nút Bold để thực hiện thay đổi gì cho dòng chữ được chọn?
Câu 2 Để cài đặt hướng trang nằm ngang cho tài liệu, thực hiện:
A) Tại thẻ Page Layout, nhóm Page Setup, chọn Orientation, chọn Portrait
B) Tại thẻ Page Layout, nhóm Page Setup, chọn Orientation, chọn Landscape
C) Tại thẻ Page Layout, nhóm Page Setup, chọn Margins, chọn Landscape
D) Tất cả các phương án trên
Câu 3 Lựa chọn nào sau đây đúng nhất để giải thích lý do bạn nên mở mục Document Properties?
A) Để thêm vào các thông tin giúp cho việc tìm kiếm tài liệu sau này
B) Để kiểm tra số từ có trong tài liệu
C) Để xem thông tin về thời gian tạo hoặc chỉnh sửa tài liệu
D) Để xem thông tin về tác giả
Module 4 Sử dụng bảng tính cơ bản
Câu 1 Khái niệm worksheet được hiểu là?
A) Là một báo cáo riêng lẻ
B) Là một file excel
C) Là một thẻ trong workbook
Câu 2 Địa chỉ ô tính được biểu diễn bởi?
A) Dòng và cột giao nhau
B) Cột và dòng giao nhau
C) Là ô có đường bao quanh đậm
D) Là ô có chứa công thức tính
Câu 3 Cho biết kết quả của công thức =LEFT(MID(‘‘TINHOC’’,3,2)&RIGHT(‘‘ĐHTN’’,2),2)
A) OCD
B) NH
C) TN
D) ODH
Module 5 Sử dụng trình chiếu cơ bản
Câu 1 Trong powerpoint, để thay đổi hình nền cho tất cả các slide, bạn chọn cách nào sau đây?
A) Trên thanh công cụ, chọn Background
B) Ctrl+B
C) Trên thẻ Design, trong nhóm Background chọn Background Styles
D) Trên thẻ Design, trong nhóm Background chọn Hide Background
Câu 2 Trong powerpoint, để sao chép một đoạn văn bản từ vị trí khác vào slide, thứ tự thực hiện
là ?
A) Cut, Copy, Paste
B) Bôi đen, Copy, Paste
C) Bôi đen, Cut, Paste
D) Bôi đen, Past, Copy
Câu 3
Trong Powerpoint , biểu tượng dùng để làm gì?
A) Trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide đầu tiên trong bài thuyết trình
B) Trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide hiện hành trong bài thuyết trình
C) Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng internet
D) Trình chiếu bài thuyết trình từ một Custom Show trong bài
Module 6 Sử dụng Internet cơ bản
Câu 1 World Wide Web là gì?
A)
Là một hệ thống các máy chủ cung cấp thông tin đến bất kỳ các máy tính nào trên Internet
có yêu cầu.
B) Là máy dùng để đặt các trang Web trên Internet.
C) Là một dịch vụ của Internet.
D) Là sự kết nối các máy tính trên phạm vi toàn cầu.
Câu 2 Mạng Intranet là gì?
A) Là một mạng máy tính nối giữa 2 máy với nhau.
B) Là sự kết nối các máy tính trong một cơ quan.
C) Là sự kết nối các máy tính trên phạm vi toàn cầu.
D) Là mạng kết nối các máy tính trong một thành phố.
Câu 3 HTTP là gì?
A) Là giao thức truyền siêu văn bản.
B) Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web.
C) Là tên của trang web.
D) Là địa chỉ của trang Web.

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-07-30T03:33:05+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:34:08+00:00

  Module 1:

  1. D. Notebook

  A. Máy chủ.

  3 B. Thời gian khởi động nhanh hơn.

  Module 2:

  1 B. Bạn có thể sử dụng một số kí tự đặc biệt trong tên tệp tin

  2 ???

  3 B. Các biểu tượng này xuất hiện ở bên phải của màn hình Windows.

  Module 3:

  1) Thay đổi chữ bình thường sang chữ in đậm màu đen.

  2 B.Tại thẻ Page Layout, nhóm Page Setup, chọn Orientation, chọn Landscape.

  3 A. Để thêm vào các thông tin giúp cho việc tìm kiếm tài liệu sau này.

  Module 4:

  1 B. Là một file của Excel.

  D. Là ô có chứa công thức tính.

  3 ???

  Module 5:

  1 C.Trên thẻ Design, trong nhóm Background chọn Background Styles.

  B. Bôi đen, Copy, Paste.

  3 Không có biểu tượng -> không giải được.

  Module 6:

  1 A. Là một hệ thống các máy chủ cung cấp thông tin đến bất kỳ các máy tính nào trên Internet có yêu cầu.

  2 A. Là một mạng máy tính nối giữa 2 máy với nhau.

  3 B. Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )