Ai best hóa chỉ giúp mình với::::::::::::::: Giaỉ chi tiết giúp mik nhé( không ghi tắc) Cho 6,85 gam kim loại bari vào nước, thu được V( lít) khí hiđr

Question

Ai best hóa chỉ giúp mình với::::::::::::::: Giaỉ chi tiết giúp mik nhé( không ghi tắc)
Cho 6,85 gam kim loại bari vào nước, thu được V( lít) khí hiđro(đktc). Dẫn toàn bộ khí trên qua 8 gam đồng(II) oxit đun nóng thu được m gam chất rắn
a) Viết PTPU
b) Tính V
c) Tính m

in progress 0
Remi 2 giờ 2021-10-17T04:42:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:43:53+00:00

  Đáp án:

   b) 1,12l

  c) 7,2g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Ba + 2{H_2}O \to Ba{(OH)_2} + {H_2}\\
  CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\\
  b)\\
  nBa = \dfrac{{6,85}}{{137}} = 0,05\,mol\\
  n{H_2} = nBa = 0,05\,mol\\
  V{H_2} = 0,05 \times 22,4 = 1,12l\\
  c)\\
  nCuO = \dfrac{8}{{80}} = 0,1\,mol\\
  \dfrac{{0,1}}{1} > \dfrac{{0,05}}{1}
  \end{array}\)

  => CuO dư tính theo $H_2$

  nCu=n$H_2$=0,05mol

  nCuO dư=0,1-0,05=0,05mol

  m chất rắn=mCu+mCuO=0,05×64+0,05×80=7,2g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )