Ai biết bài thì tương lai ko chỉ mình vs

Question

Ai biết bài thì tương lai ko chỉ mình vs

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-09-20T14:33:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:35:15+00:00

  * Use : dùng để diễn tả dự định sẽ xảy ra trong tương lai. 

  * Form :

  (+) S + will + V(nguyên thể) …..

  Ex : She will go to Hanoi tomorrow 

         He will visit grandparents this weekend.

  (-) S + will not / won’t + V( nguyên thể)……..

  Ex : I won’t buy flowers

         She won’t go to Hanoi tomorrow.

  (?) Will + S + V(nguyên thể)……?

  Yes ,S + will / No ,S + won’t .

  Ex : Will you buy flowers ?

          Yes ,I will

          No ,I won’t

          Will she go to Hanoi tomorrow ?

          Yes ,she will

          No ,she won’t

  What + will + S + V( nguyên thể)

  Where

  * Notes : Những trạng từ thường dùng ở thì tương lai đơn 

  – tomorrow: ngày mai 

  – next day/week/month : ngày tới/tuần tới/tháng tới 

  – tonight : tối nay 

  – this week/month/year : tuần này/tháng này/năm này. 

  0
  2021-09-20T14:35:20+00:00

  * Simple future

  S + will + V

  Quyết định tại thời điểm nói

  Dự đoán theo suy nghĩ, tưởng tượng

  * Present continuous

  ⇒ S + to be + V-ing

  Hành động đã được lên lịch, sắp đặt sẵn

  * Near future

  S + to be going to + V

  Dự định, kế hoạch

  Dự đoán có căn cứ

  * Future continuous

  S+ will + be + V-ing

  Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định ở tương lai

  @`text{Rinne}`

  #`text{Sếu}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )