ai dạy tui câu này vứi t ko biết áp dụng 5+(x-6)=3x+5 x-(8-x)=4 x+2+(3+x)=2 2x-4=2(x-2)

Question

ai dạy tui câu này vứi
t ko biết áp dụng
5+(x-6)=3x+5
x-(8-x)=4
x+2+(3+x)=2
2x-4=2(x-2)

in progress 0
Katherine 4 tuần 2021-07-10T11:34:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:35:51+00:00

  Dạng toán này, nếu có ngoặc thì bn cứ phá ngoặc ra như bình thường rồi chuyển hết x về 1 vế, chuyển hết số về vế còn lại rồi tìm x như bình thường.

  5+(x-6)=3x+5

  ⇔ 5 +x -6 = 3x +5

  ⇔ (-1) +x = 3x +5

  ⇔ x -3x = 5 +1

  ⇔ -2x = 6

  ⇔ x = -3

    Vậy x= -3

  x-(8-x)=4

  ⇔ x -8 +x = 4

  ⇔ 2x = 4 +8

  ⇔ 2x = 12

  ⇔ x = 6

   Vậy x= 6

   x+2+(3+x)=2

  ⇔ x +2 +3 +x = 2

  ⇔ 2x +5 = 2

  ⇔ 2x = 2-5

  ⇔ 2x = -3

  ⇒ x = -3/2

    Vậy x= -3/2

  2x-4 = 2(x-2)

  ⇔ 2x -4 = 2x -4

  ⇔ 2x -2x= -4 +4

  ⇔ 0x = 0 

  ⇔ x =0

   Vậy x= 0

  0
  2021-07-10T11:36:08+00:00

  Mình giải trong hình nha! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )