ai giúp e vs ah . Gíup e rùi e cho 5 sao bài 1 a, (x-2) (x+3) + 2x =(x-2) ² – 2 b, 5(x ² – 2x – 1) + 2(3x-2) =5(x+1) ² c, (x-1) ² + (x+3) ²= 2(x-2)

Question

ai giúp e vs ah . Gíup e rùi e cho 5 sao
bài 1
a, (x-2) (x+3) + 2x =(x-2) ² – 2
b, 5(x ² – 2x – 1) + 2(3x-2) =5(x+1) ²
c, (x-1) ² + (x+3) ²= 2(x-2) (x+1) +38
d, (x+2) ² + 3x(x-1) + 7= (2x-1) ² + 5(x+3)
bài2 : giải phương trình
a, x(x+3) ² – 3x = (x+2) ³ + 1
b, (x-3) ³ -2(x-1) = x(x-2) ² – 5x ²
mn giúp e nhanh vs ah , e đg gấp

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-11-06T20:11:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:13:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   BÀI 1

  a) (x-2) (x+3) + 2x =(x-2) ² – 2

  ⇔  x²+3x-2x-6+2x   = x²-4x+4-2

  ⇔        x²+3x-6        = x²-4x+4-2

  ⇔     x²-x²+3x+4x    =    6+4-2

  ⇔            7x             =    8

  ⇔              x             =  8/7

  b) 5(x ² – 2x – 1) + 2(3x-2) =5(x+1) ²

  ⇔      5x²-10x-5+6x-4          =5(x²+2x+1)

  ⇔      5x²-10x-5+6x-4          =5x²+10x+5

  ⇔    5x²-5x²-10x-10x+6x     =5+4+5

  ⇔              -14x                    =14

  ⇔                 x                      =14/-14

  ⇔                 x                      =-1

  Vậy S={-1}

  c) (x-1) ² + (x+3) ²   = 2(x-2) (x+1) +38

  ⇔x²-2x+1+x²+6x+9 =(2x-4)(x+1)+38

  ⇔x²-2x+1+x²+6x+9 =2x²+2x-4x-4+38

  ⇔       2x²+4x+10     =2x²-2x-4+38

  ⇔    2x²-2x²+4x+2x  =-4+38-10

  ⇔              6x            =24

  ⇔                x            =24/6

  ⇔                x            =4

  Vậy S={4}

  d) (x+2) ² + 3x(x-1) + 7= (2x-1) ² + 5(x+3)

  ⇔x²+4x+4+3x²-3x+7=4x²-4x+1+5x+15

  ⇔x+4x²+11=4x²+x+16

  ⇔x-x+4x²-4x²=16-11

  ⇔0=5(vô lý)

  kết luận x ∈ ∅

   BÀI 2

  a)       x(x+3) ² – 3x             = (x+2) ³ + 1

  ⇔      x(x²+6x+9)-3x            =x³+6x²+12x+8+1

  ⇔        x³+6x²+9x-3x           =x³+6x²+12x+8+1

  ⇔ x³-x³+6x²-6x²+9x-12x-3x=1+8

  ⇔         9x-12x-3x                =1+8

  ⇔              -6x                     =9

  ⇔                x                      =9/-6

  ⇔                x                      =-3/2

  b)   (x-3) ³ -2(x-1)             = x(x-2) ² – 5x ²

  ⇔  x³-9x²+27x-27-2x+2     =x(x²-4x+4)-5x²

  ⇔    x³-9x²+25x-27+2        =x³-4x²+4x-5x²

  ⇔    x³-9x²+25x-27+2        =x³-9x²+4x

  ⇔ x³-9x²+25x-x³+9x²-4x    =27-2

  ⇔              21x                    =27-2

  ⇔               21x                   =25

  ⇔                 x                     =25/21

  0
  2021-11-06T20:13:50+00:00

  `1a)(x-2)(x+3)+2x=(x-2)^2-2`

  `⇔x^2+3x-2x-6+2x=x^2-4x+4-2`

  `⇔(x^2-x^2)+(3x-2x+2x+4x)+(-6-4+2)=0`

  `⇔7x=8`

  `⇔x=8/7`

  Vậy `S={8/7}`

  `b)5(x^2-2x-1)+2(3x-2)=5(x+1)^2`

  `⇔5x^2-10x-5+6x-4=5x^2+10x+5`

  `⇔(5x^2-5x^2)+(-10x+6x-10x)+(-5-4-5)=0`

  `⇔-14x=14`

  `⇔x=-1`

  Vậy `S={-1}`

  `c)(x-1)^2+(x+3)^2=2(x-2)(x+1)+38`

  `⇔x^2-2x+1+x^2+6x+9=2x^2-2x-4+38`

  `⇔(x^2+x^2-2x^2)+(-2x+6x+2x)+(1+9+4-38)=0`

  `⇔6x=24`

  `⇔x=4`

  Vậy `S={4}`

  `d)(x+2)^2+3x(x-1)+7=(2x-1)^2+5(x+3)`

  `⇔x^2+4x+4+3x^2-3x+7=4x^2-4x+1+5x+15`

  `⇔(x^2+3x^2-4x^2)+(4x-3x+4x-5x)+(4+7-1-15)=0`

  `⇔0x=5`

  Vậy pt vô nghiệm

  `2a)x(x+3)^2-3x=(x+2)^3+1`

  `⇔x(x^2+6x+9)-3x=x^3+6x^2+12x+8+1`

  `⇔x^3+6x^2+9x-3x=x^3+6x^2+12x+8+1`

  `⇔(x^3-x^3)+(6x^2-6x^2)+(9x-3x-12x)=8+1`

  `⇔-6x=9`

  `⇔x=-3/2`

  Vậy `S={-3/2}`

  `b)(x-3)^3-2(x-1)=x(x-2)^2-5x^2`

  `⇔x^3-9x^2+27x-27-2x+2=x^3-4x^2+4x-5x^2`

  `⇔(x^3-x^3)+(-9x^2+4x^2+5x^2)+(27x-2x-4x)+(-27+2)=0`

  `⇔21x=25`

  `⇔x=25/21`

  Vậy `S={25/21}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )