Ai giúp em với ạ bài gấp lắm ???????? Câu 3: Cho 2 điện tích q1=4.10^-6 C , q2 =8.10^-6 C , đặt tại A và B biết AB=20cm. tính lực điện tác dụng lên điện t

Question

Ai giúp em với ạ bài gấp lắm ????????
Câu 3: Cho 2 điện tích q1=4.10^-6 C , q2 =8.10^-6 C , đặt tại A và B biết AB=20cm. tính lực điện tác dụng lên điện tích q3= -2.10^-6 đặt tại C . biết AC = 6cm, BC = 14 cm

in progress 0
Maya 5 ngày 2021-09-03T19:59:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T20:01:24+00:00

  Đáp án:

   F=20,35N

  Giải thích các bước giải:

  ${{q}_{1}}={{4.10}^{-6}}C;{{q}_{2}}={{8.10}^{-6}}C;AB=20cm;{{q}_{3}}=-{{2.10}^{-6}}C;AC=6cm;BC=14cm$

  Điểm C nằm trên đường nối AB

  Lực điện do q1 và q2 tác dụng lên q3:

  $\begin{align}
    & {{F}_{1}}=k.\dfrac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{3}} \right|}{A{{C}^{2}}}={{9.10}^{9}}.\dfrac{{{4.10}^{-6}}{{.2.10}^{-6}}}{0,{{06}^{2}}}=20N \\ 
   & {{F}_{2}}=k.\dfrac{\left| {{q}_{2}}{{q}_{3}} \right|}{B{{C}^{2}}}={{9.10}^{9}}.\dfrac{{{8.10}^{-6}}{{.2.10}^{-6}}}{0,{{14}^{2}}}=7,35N \\ 
  \end{align}$

  Lực điện tổng hợp: $F={{F}_{1}}+{{F}_{2}}=27,35N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )