ai giúp em với ạ : Tìm số mol ion H+ có trong 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,56M và H2SO4 0,27 M

Question

ai giúp em với ạ : Tìm số mol ion H+ có trong 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,56M và H2SO4 0,27 M

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-07-08T17:30:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:32:28+00:00

  `n_{H^+ (HCl)}=0,5.0,56=0,28(mol)`

  `n_{H^+(H_2SO_4}=2.0,5.0,27=0,27(mol)`

  `->\sumn_{H^+}=0,28+0,27=0,55(mol)`

  Vậy số mol `H^+` trong dung dịch là `0,55(mol)`

  0
  2021-07-08T17:32:52+00:00

  Đáp án:

  `-` `n_{H^{+}}=0,55\ (mol).`

  Giải thích các bước giải:

  `-` Đổi `500\ (ml)=0,5\ (l).`

  `-` `n_{H^{+}(HCl)}=0,56\times 0,5=0,28\ (mol).`

  `-` `n_{H^{+}(H_2SO_4)}=0,27\times 2\times 0,5=0,27\ (mol).`

  `\to sum n_{H^{+}}=0,28+0,27=0,55\ (mol).`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )