ai giúp mình nói ý nghĩa của câu này được không “fillchar(f,sizeof(f),0);” mình tặng 40 điểm

Question

ai giúp mình nói ý nghĩa của câu này được không
“fillchar(f,sizeof(f),0);”
mình tặng 40 điểm

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-08-20T03:32:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:34:17+00:00

  hàm fillchar đc dùng để lấp đầy mảng f trong phạm vi sizeof(f)(sizeof(f) là độ dài của dãy) với số 0

  Vậy có nghĩa là fillchar(f,sizeof(f),0);

  Thì mảng f sẽ là {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,……….}

  Dùng cấu trúc này sẽ tiết kiệm code hơn thay vì dùng for

  0
  2021-08-20T03:34:34+00:00

  fillchar là lệnh lắp đầy mảng với cú pháp

  fillchar(<tên mảng>,sizeof(<số phần tử muốn được lấp>),<dữ liệu cần lấp>)

  fillchar(f,sizeof(f),0);

  là lấp đầy mảng f , toàn bộ phần tử sẽ mang giá trị 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )