Ai là người lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

Question

Ai là người lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-11-12T01:38:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:39:57+00:00

  Vua George là chuyên chế và xâm phạm quyền của những người thực dân là người Anh, và họ tuyên bố các thuộc địa tự do và là các bang độc lập vào ngày 2 tháng 7 năm 1776.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  0
  2021-11-12T01:40:11+00:00

  người lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang nước mỹ là Oa-sinh-tơn

  Tháng 4 năm 1775 đội quân do Oa- sinh-tơn chỉ huy đã nổ ra tại Bắc Mĩ

  Ngày 4-7-1776 bản tuyên ngôn độc lập được công bố do chính ông viết lên

  Ngày 17-10-1777 quân khởi nghĩa của ông thắng một trận lớn ở Xa- ra -ga -tô

  Năm 1784, theo hiệp ước Véc-xai,Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )