ai nhanh và đúng nhất được cảm ơn + điểm nha 1 Những tuyến nào sau đây là tuyến tiêu hóa? A: Tuyến vị, tuyến ruột, tuyến tụy. B: Tuyến vị, tuyến y

Question

ai nhanh và đúng nhất được cảm ơn + điểm nha
1
Những tuyến nào sau đây là tuyến tiêu hóa?
A:
Tuyến vị, tuyến ruột, tuyến tụy.
B:
Tuyến vị, tuyến yên, tuyến trên thận.
C:
Tuyến ruột, tuyến trên thận, tuyến giáp.
D:
Tuyến tụy, tuyến giáp, tuyến yên.
2
Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng trình tự các bước cần tiến hành sơ cứu cho người bị thương gây chảy máu động mạch ở tay (hoặc chân)?

A:
Bóp mạnh động mạch cánh tay (chân) → buộc garô ở gần sát và cao hơn vết thương (về phía tim) → sát trùng và băng vết thương → đưa ngay đến bệnh viện.
B:
Sát trùng và băng vết thương → bóp mạnh động mạch cánh tay (chân) → buộc garô ở gần sát và cao hơn vết thương (về phía tim) → đưa ngay đến bệnh viện.
C:
Sát trùng và băng vết thương → buộc garô ở gần sát và cao hơn vết thương (về phía tim) → bóp mạnh động mạch cánh tay (chân) → đưa ngay đến bệnh viện.
D:
Bóp mạnh động mạch cánh tay (chân) → sát trùng và băng vết thương → buộc garô ở gần sát và cao hơn vết thương (về phía tim) → đưa ngay đến bệnh viện.
3
Khi nói về các tế bào ở màng lưới của mắt, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(I). Các tế bào nón tiếp nhận các kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc.
(II). Các tế bào que tiếp nhận các kích thích ánh sáng yếu.
(III). Các tế bào nón tập trung chủ yếu ở điểm vàng.
(IV). Các tế bào que nằm xa điểm vàng.

A:
3
B:
4
C:
1
D:
2
4
Hình nào sau đây mô tả khớp bất động?
Picture 11
A:
Hình 2.
B:
Hình 1.
C:
Hình 3.
D:
Hình 4.
5
Ở đậu Hà Lan, gen quy định hạt trơn và gen nào sau đây là một cặp nhân tố di truyền?

A:
Gen quy định thân cao.
B:
Gen quy định hạt nhăn.
C:
Gen quy định hoa mọc ở trên ngọn.
D:
Gen quy định hạt vàng.
6
Trong cơ thể, cơ ở cơ quan nào sau đây hoạt động không phụ thuộc vào ý muốn của con người?

A:
Chân.
B:
Mặt.
C:
Tay.
D:
Tim.
7
Khi chạy, ngoài hệ vận động đang làm việc với cường độ cao thì các hệ cơ quan khác trong cơ thể cũng tăng cường hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu dãn, thở nhanh và sâu. Điều này chứng tỏ:
A:
các cơ quan trong cơ thể đều đảm nhiệm chức năng vận động cơ thể.
B:
các cơ quan trong cơ thể chỉ hoạt động khi hệ vận động hoạt động.
C:
các cơ quan trong cơ thể là một khối thống nhất, có sự phối hợp với nhau.
D:
các cơ quan trong cơ thể chịu sự điều khiển của hệ vận động.
8
Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(I). Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng xảy ra bên trong tế bào.
(II). Chuyển hoá vật chất và năng lượng gồm hai mặt là đồng hoá và dị hoá.
(III). Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể.
(IV). Chuyển hoá vật chất và năng lượng được điều hòa bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.

A:
1
B:
2
C:
4
D:
3
9
Cho cây đậu Hà Lan thân cao giao phấn với cây đậu Hà Lan thân thấp, thu được F1 toàn cây thân cao. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp. Phân tích kết quả lai, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(I). Cây thân cao và cây thân thấp ở thế hệ xuất phát đều thuần chủng.
(II). Alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp.
(III). Cây F1 tạo ra 50% số giao tử mang alen quy định thân cao và 50% số giao tử mang alen quy định thân thấp.
(IV). F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 2 : 1.

A:
1
B:
2
C:
3
D:
4
10
Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

A:
Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau của một gen.
B:
Đột biến gen có thể gây hại, có thể có lợi cho sinh vật.
C:
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
D:
Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-28T21:39:51+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:40:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1a

  2c

  3c

  4d

  5b

  6d

  7c

  8a

  9a

  10b

   

  0
  2021-10-28T21:41:02+00:00

  1.A

  2.C

  3.C

  4.D

  5.B

  6.D

  7.C

  8.A

  9.A

  10.B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )