ai trả lời câu hỏi hộ mình nhưng trình bày hai bài này , cho 5 sao 1) tính giá trị biểu thức : 7/4 + 5/6 : 5 – 3/8 ( – 3 ) mũ 2 2 ) tìm x : 2 mũ 5 .

Question

ai trả lời câu hỏi hộ mình nhưng trình bày hai bài này , cho 5 sao
1) tính giá trị biểu thức :
7/4 + 5/6 : 5 – 3/8 ( – 3 ) mũ 2
2 ) tìm x :
2 mũ 5 . x – 2 mũ 3 . x + x = ( 5 mũ 5 : 5 mũ 2 ) . 2

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-10-27T07:11:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:12:37+00:00

  Bài 1)

  $\dfrac{7}{4}$ $+$ $\dfrac{5}{6}:5$ $-$ $\dfrac{3}{8}.(-3)^2$

  $=\dfrac{7}{4}$ $+$ $\dfrac{1}{6}$ $-$ $\dfrac{27}{8}$

  $=\dfrac{84}{48}$ $+$ $\dfrac{8}{48}$ $-$ $\dfrac{162}{48}$

  $=\dfrac{-35}{24}$

  Bài 2)

  $2^5x-2^3x+x=(5^5:5^2).2$

  $x.(2^5-2^3+1)=250$

  $x.25=250$

  $x=250:25=10$

   

  0
  2021-10-27T07:13:03+00:00

  1)7/4+5/6-3/8×(-3)²

  =7/4+5/6-27/8

  =31/12-27/8

  =-19/24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )