AI TRL TRC MÌNH CHỌN NHÉ Ạ !!! Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 5,6 lit khí metan CH4. Khối lượng các sản phẩm thu được là bao nhiêu?

Question

AI TRL TRC MÌNH CHỌN NHÉ Ạ !!!
Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 5,6 lit khí metan CH4. Khối lượng các sản phẩm thu được là bao nhiêu? Biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí và các khí đều đo ở đktc.
(C = 12; O = 16; H = 1)

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-11-21T04:15:39+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:17:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-21T04:17:27+00:00

  nCH4 = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

  PT: CH4 + 2O2 → CO2↑ + 2H2O

  n:   0,25 → 0,5  →  0,25  →  0,5 (mol)

  VO2 = n x 22,4 = 0,5 x 22,4 = 11,2 (lít)

  Vkk = VO2 X 5 = 11,2 x 5= 56 (lít)

  mCO2 = n x M = 0,25 x 44 = 11 (g)

  mH2O = n x M = 0,25 x 18 = 4,5 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )