An và Bình có tất cả 33 viên bi . Biết rằng 1/3 số bị của Ăn bằng 2/5 số bi của Bình . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi .

Question

An và Bình có tất cả 33 viên bi . Biết rằng 1/3 số bị của Ăn bằng 2/5 số bi của Bình . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi .

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-12T09:34:42+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:36:05+00:00

  Tỷ số giữa số bi của Bình và An là:

  `1/3 : 2/5 = 5/6`

  Số bi của Bình là:

  `33 : (5 + 6) × 5 = 15` (viên)

  Số bi của An là:

  `33 – 15 = 18` (viên)

  Đáp số: `15` viên bi và `18` viên bi

  0
  2021-07-12T09:36:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )