Anh đi từ nhà đến trường mất 30 phút, em đi từ nhà đến trường đó mất 40phút. Nếu em đi học trước anh 5 phút thì anh đi bao nhiêu phút sẽ gặp em?

Question

Anh đi từ nhà đến trường mất 30 phút, em đi từ nhà đến trường đó mất 40phút. Nếu em đi học trước anh 5 phút thì anh đi bao nhiêu phút sẽ gặp em?

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-09T10:27:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:28:38+00:00

  Đáp án:  $\text { 15 phút }$

  Giải thích các bước giải:

  $\text { Mỗi phút anh đi được: }$

      $\text { 1 : 30 = $\frac{1}{30}$ (quãng đường) }$

  $\text { Mỗi phút em đi được: }$

      $\text { 1 : 40 = $\frac{1}{30}$ (quãng đường) }$

  $\text { Em đi trước anh là: }$

  $\text { $\frac{1}{40}$ x 5 = $\frac{1}{8}$ (quãng đường) }$

  $\text { Thời gian để anh đuổi kịp em là: }$

      $\text { $\frac{1}{8}$ : ($\frac{1}{30}$ – $\frac{1}{40}$) = 15 (phút) }$

                          $\text { ĐS: 15 phút }$

  0
  2021-09-09T10:29:11+00:00

  Đáp án:

  Mỗi phút anh đi được 1/30 quãng đường em đi 1/40 quãng đường. 

  Em đi trước:

   1/40×5=5/40=1/8 quãng đường

  .Đây cũng chính là khoảng cách 2 người khi anh bắt đấu đuổi theo. 

  Thời gian anh đuổi kịp: 1/8:(1/30-1/40)= 1/8:(4/120-3/120) 
  =1/8:1/120=1/8×120=15 phút

  Đ/S: 15 phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )