B=1+2+3+…+100 C=2+4+6+…+100 D=1+3+5+…+100

Question

B=1+2+3+…+100
C=2+4+6+…+100
D=1+3+5+…+100

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-07-13T08:25:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:27:10+00:00

  Theo công thức tính dãy cộng ta có : $\frac{( số cuối + số đầu ) × số số hạng}{2}$

  B = 1 + 2 + 3 + . . . + 100  ( có 100 số hạng )

  ⇒ B = $\frac{(100+1) ×100}{2}$ 

  ⇒ B = $\frac{10100}{2}$ 

  ⇒ B = 5050

   C = 2 + 4 + 6 + . . . + 100 ( có 50 số hạng )

  ⇒ C = $\frac{( 100+2) ×50}{2}$ 

  ⇒ C = $\frac{5100}{2}$ 

  ⇒ C = 2550

   D = 1 + 3 + 5 + . . . + 99 ( có 50 số hạng )

  ⇒ D = $\frac{( 99+1) ×50}{2}$ 

  ⇒ D = $\frac{5000}{2}$ 

  ⇒ D = 2500

  Bạn ơi! Hình như bạn viết đề bị sai

  nếu viết D=1+3+5+…+100 thì nó sẽ không theo qui luật dãy cộng nên mình sửa lại số 100 lại là 99 cho tròn 

  0
  2021-07-13T08:27:21+00:00

    B=1+2+3+…+100

      = ( 100 + 1 ) . 100 ÷ 2 

      = 101 . 100 ÷ 2

      = 5050 

  C=2+4+6+…+100

     = ( 100 + 2 ) . 50 ÷ 2

     = 2550 

  D=1+3+5+…+ 99 ( sai đề bài nên mk sửa lại) 

     = ( 99 + 1 ) . 50 ÷ 2

     = 2500

    Giải thích lí do tại sao mà mk lại có phép tính tính tổng luôn đó là : Mk sẽ tính số số hạng = cách lấy ( Số cuối – Số đầu)÷ khoảng cách + 1 

     Mk làm cách trên là làm theo cách lớp 6 nhé ko làm như lớp 5 đâu. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )