b,x+12=-5-x c,x+5=10-x d,6x+2 mũ 3=2x-12 e,12-x=x+1

Question

b,x+12=-5-x
c,x+5=10-x
d,6x+2 mũ 3=2x-12
e,12-x=x+1

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-31T06:14:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:15:39+00:00

  Đáp án:

   Hình dưới nhó

  Giải thích các bước giải:

   Cmt r gt cho

  Hc tốt

  0
  2021-08-31T06:15:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   b) x + 12 = -5 – x 

  ⇔ 2x = – 17

  ⇔ x = -17/2

  c) x + 5 = 10 – x 

  ⇔ 2x = 5 

  ⇔ x = 5/2

  d) 6x + 2³ = 2x – 12

  ⇔ 4x + 8 = -12

  ⇔ 4x = -20

  ⇔ x = -5 

  e) 12 – x = x + 1

  ⇔ 2x = 11

  ⇔ x = 11/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )