B= x^3- 6x^2y + 12xy^2 – 8y^3 tại x=4 và y=-3

Question

B= x^3- 6x^2y + 12xy^2 – 8y^3 tại x=4 và y=-3

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-21T21:46:47+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:48:10+00:00

  Đáp án:

   Thay x=4 và y=-3 vào B ta có: 

  B= 4^3- 6.4^2.(-3) + 12.4.(-3)^2 – 8.(-3)^3

  = 64+288+432+216

  = 1000

  0
  2021-07-21T21:48:14+00:00

  Thay x=4; y=-3 vào ta đc : 

  (4-2.(-3))^3=(4+6)^3=30

  Vậy B=30 tại x=4;y=-3

   ( Phần thu gọn ở ảnh nhé còn thay x, y vào là ở trên 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )