B. Find a word that is odd out. 6. A. career B. interviewer C. company D. school 7. A. pass B. fail C. manager D. score 8. A.

Question

B. Find a word that is odd out.
6. A. career B. interviewer C. company D. school
7. A. pass B. fail C. manager D. score
8. A. in time B. overtime C. full-time D. part-time
9. A. manager B. company C. officer D. director
10. A. course B. overcome C. syllabus D. program
dap an thoi nhanh nha

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-07-28T13:47:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:49:08+00:00

  6. k có đáp án đúng 

  → A chỉ nghề nghiệp ( nói chung chung ), B chỉ người, C và D chỉ nơi chốn

  7. C

  → C chỉ người, còn lại về thi cử ( bao gồm đỗ, rớt và điểm thi )

  8. B

  → B chỉ vấn đề năng suất làm việc ( tăng ca ),còn lại chỉ về thời gian

  9. B

  → B chỉ nơi chốn, còn lại chỉ người

  10. B

  → B là động từ, còn lại là danh từ

  0
  2021-07-28T13:49:25+00:00

  6. A. career B. interviewer C. company D. school

  =>Câu này mik ko thấy cái nào cả 

  7. A. pass B. fail C. manager D. score

  =>Nói chung về điểm 

  8. A. in time B. overtime C. full-time D. part-time

  =>Nói chung về thời gian

  9. A. manager B. company C. officer D. director

  =>Nói chung về nghề nghiệp

  10. A. course B. overcome C. syllabus D. program

  =>Nói chung về sự vượt qua 

  #Chúc hok tốt

  #Xin CTLHN, pls

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )