b1;tìm 10 số hữu tỉ khác nhau lớn hơn -1/2 và nhỏ hơn 1/2 b2;cho x=a-5/a (a khác 0) tìm a nguyên để x là số nguyên b3 cho x =a-3/2a (a khác 0) tìm a n

Question

b1;tìm 10 số hữu tỉ khác nhau lớn hơn -1/2 và nhỏ hơn 1/2
b2;cho x=a-5/a (a khác 0) tìm a nguyên để x là số nguyên
b3 cho x =a-3/2a (a khác 0) tìm a nguyên để x nguyên

in progress 0
Ruby 4 tháng 2021-08-25T15:40:46+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:41:50+00:00

  b1) Gọi tập hợp 10 số hữu tỉ cân f tìm là X, kết hợp với điều kiện ta có:

  -1/2 ≤ X ≤ 1/2 

  Có -1/2 = -0.5

          1/2 = 0.5

  ⇒-0.5 ≤ X ≤ 0.5

  ⇒X= {-0.5; -0.4; -0.3; -0.2; -0.1; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5 }

  b2) Để x = a-5/a ∈ Z ( a khác 0)

                  ⇔ a/a – 5/a ∈ Z  

                  ⇔ 1- 5/a ∈ Z

                  ⇔ 5 chia hết cho a

                  ⇔a ∈ Ư(5) ={ ±1; ±5 }

  b3) Để x= a-3/2a (a khác 0)

  ⇔a/a – 3/2a ∈ Z

  ⇔3/2a ∈ Z

  ⇔3 chia hết cho 2a

  ⇔ 2a thuộc Ư(3) ={ ±1; ±3 }

  Ta có bảng sau: 2a  \  -1    \    1     \     -3    \   3            ( a ∈ Z )

                                 a  \ -1/2   \   1/2    \  -3/2    \  3/2 

  ⇒ Khi a ∈ Z để x ∈ Z ⇒a = ∅

  #Chúc bn hok tốt!

  0
  2021-08-25T15:42:22+00:00

  Đáp án:

  B1

  ` -1/2 < x  <1/2`

  ` => -6/12 < x < 6/12`

  ` => x = -5/12; -4/12; -3/12; -2/12; -1/12; 1/12; 2/12; 3/12 ; 4/12; 5/12`

  ` => x =-5/12 ; -1/3 ; -1/4 ; -1/6 ; -1/12 ; 1/12 ; 1/6 ; 1/4 ; 1/3 ; 5/12`

  B2

  ` =>`

  ` 5 \vdots a`

  ` => a ∈ Ư(5) = { -5 ; -1 ; 1 ; 5}`

  B3

  ` => `

  ` a -3 \vdots 2a`

  ` => 2(a-3) -2a \vdots 2a`

  ` => 2a – 2a – 6 \vdots 2a`

  ` => 6 \vdots 2a`

  ` => 2a∈  Ư(6) = {-6; -3 ; -2; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6}`

  ` => a ∈{ -3; -1; 1; 3}` ( Vì ` a ∈ Z`)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )