B1, Tìm x , biết : a) x^2 + 2xy + 3y^2 -4x-8y +6 = 0 b) 2x^2 + 4xy +4y^2-6x -4y-5=0 B2) tìm gtnn của : C= x^2 +2xy +2y^2-2x-6y+20

Question

B1, Tìm x , biết : a) x^2 + 2xy + 3y^2 -4x-8y +6 = 0
b) 2x^2 + 4xy +4y^2-6x -4y-5=0
B2) tìm gtnn của : C= x^2 +2xy +2y^2-2x-6y+20

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-09-01T21:51:49+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:52:59+00:00

  Đáp án: Bài 1: a. $x=y=1$

                         b.$x=2, y=-3$

               Bài 2: $C\ge 15$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  a.Ta có:

  $x^2+2xy+3y^2-4x-8y+6=0$

  $\to x^2+2x(y-2)+(y-2)^2+3y^2-8y+6-(y-2)^2=0$

  $\to (x+y-2)^2+2y^2-4y+2=0$

  $\to (x+y-2)^2+2(y^2-2y+1)=0$

  $\to (x+y-2)^2+2(y-1)^2=0$

  Mà $(x+y-2)^2+2(y-1)^2\ge 0+2\cdot 0=0$

  Dấu = xảy ra khi $y-1=0, x+y-2=0\to x=y=1$

  b.Sửa đề: $2x^2+4xy+4y^2-6x-4y+5=0$

  Ta có:

  $2x^2+4xy+4y^2-6x-4y+5=0$

  $\to (2y)^2+2\cdot 2y(x-1)+(x-1)^2+(x^2-4x+4)=0$

  $\to (2y+x-1)^2+(x-2)^2=0$

  $\to x-2=0$ và $2x+y-1=0\to x=2, y=-3$

  Bài 2:

  Ta có:
  $C=x^2+2xy+2y^2-2x-6y+20$

  $\to C=x^2+2x(y-1)^2+(y-1)^2+y^2-4y+4+15$

  $\to C=(x+y-1)^2+(y-2)^2+15$

  $\to C\ge 0+0+15$

  $\to C\ge 15$

  Dấu = xảy ra khi $x+y-1=0,y-2=0\to y=2, x=-1$

  0
  2021-09-01T21:53:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) $x^2+2xy+3y^2-4x-8y+6=0$

  $\to (x^2+2xy+y^2)-4.(x+y) + 2y^2-4y+6=0$

  $\to (x+y)^2-2.(x+y).2+2^2+2.(y^2-2y+1)=0$

  $\to (x+y-2)^2+2.(y-1)^2=0$

  Dấu “=” xảy ra $⇔y=1,x=1$

  b) $2x^2+4xy+4y^2-6x-4y+5=0$

  $\to 4x^2+8xy+8y^2-12x-8y+10=0$

  $\to (2x+2y)^2 -6.(2x+2y) + 9 + 4y^2+4y +1=0$

  $\to (2x+2y-3)^2+(2y+1)^2=0$

  Dấu “=” xảy ra $⇔y=-\dfrac{1}{2}; x=1$

  Bài 2 :

  $ C = x^2+2xy+2y^2-2x-6y+20$

  $ = (x+y)^2-2.(x+y)+1+y^2-4y+4 + 15$

  $ = (x+y-1)^2+(y-2)^2+15 ≥ 15$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x=-1,y=2$

  Vậy $C_{min} = 15$ tại $x=-1,y=2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )