b2) hòa tan 20(g) CuO và Fe2O3 cần 200 ml dung dịch HCL 3,5 M. a)Tính khối lượng CuO và Fe2O3 ? b) tìm thành phần trăm của oxit ? *xin hãy giúp mik ,

Question

b2) hòa tan 20(g) CuO và Fe2O3 cần 200 ml dung dịch HCL 3,5 M.
a)Tính khối lượng CuO và Fe2O3 ?
b) tìm thành phần trăm của oxit ?
*xin hãy giúp mik , cần gấp .-.*

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-01T00:05:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:06:48+00:00

  Đáp án:

  \(a,m_{CuO}=4\ g.\\ m_{Fe_2O_3}=16\ g.\\ b,\%m_{CuO}=20\%\\ \%m_{Fe_2O_3}=80\%\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,PTHH:\\ CuO+2HCl\to CuCl_2+H_2O\ (1)\\ Fe_2O_3+6HCl\to 2FeCl_3+3H_2O\ (2)\\ n_{HCl}=0,2.3,5=0,7\ mol.\\ Gọi\ n_{CuO}\ là\ a(mol),\ n_{Fe_2O_3}\ là\ b(mol).\\ Ta\ có\ hệ\ pt:\ \left\{\begin{matrix} 80a+160b=20 & \\  2a+6b=0,7 &  \end{matrix}\right. ⇒ \left\{\begin{matrix} a=0,05 & \\  b=0,1 &  \end{matrix}\right.\) \(⇒m_{CuO}=0,05.80=4\ g.\\ ⇒m_{Fe_2O_3}=0,1.160=16\ g.\\ b,\%m_{CuO}=\dfrac{4}{20}.100\%=20\%\\ ⇒\%m_{Fe_2O_3}=\dfrac{16}{20}.100\%=80\%\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-01T00:07:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Gọi `n_{CuO}=a,n_{Fe_2O_3}=b`

  `CuO+2HCl → CuCl_2+H_2O`

  `a         2a             a             a`

  `Fe_2O_3+6HCl → 2FeCl_3+3H_2O`

  `b                  6b          2b            3b`

  `n_{HCl}=3,5.0,2=0,7\ mol`

  Ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{80a+160b=20} \atop {2a+6b=0,7}} \right.$

  `⇒a=0,05,b=0,1`

  `m_{CuO}=0,05.80=4\ gam`

  `m_{Fe_2O_3}=0,1.160=16\ gam`

  b) `%m_{CuO}=\frac{4}{20}.100%=20%`

  `%m_{Fe_2O_3}=\frac{16}{20}.100%=80%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )