B4: CTR 2 đa thức A và B ko đồng thời có gtri âm bt: a) A=2x^2+1 và B=x^2+3x-7 b) A=x^2-1/9 và B=2x^2+1/4 c) A=x^4 + 2x^2+ 5 và B= 16-2x^2 help meeeee

Question

B4: CTR 2 đa thức A và B ko đồng thời có gtri âm bt:
a) A=2x^2+1 và B=x^2+3x-7
b) A=x^2-1/9 và B=2x^2+1/4
c) A=x^4 + 2x^2+ 5 và B= 16-2x^2
help meeeeeee

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-10T15:08:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T15:09:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-10T15:10:08+00:00

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  $a, A = 2x² + 1$ $\text{và}$ $x² + 3x – 7$

  $\text{Do}$ $A = 2x² + 1 > 0$

  $\text{⇒ A luôn dương với mọi x}$

  $\text{Vậy A và B ko đồng thời có giá trị âm}$

  $b, A = x² – \dfrac{1}{9}$ $\text{và}$ $2x² + \dfrac{1}{4}$

  $\text{Do}$ $B = 2x² + \dfrac{1}{4} > 0$

  $\text{⇒ B luôn dương với mọi x}$

  $\text{Vậy A và B ko đồng thời có giá trị âm}$

  $c, A = x^{4} + 2x² + 5$ $\text{và}$ $16 – 2x²$

  $\text{Do}$ $A = x^{4} + 2x² + 5 > 0$

  $\text{⇒ A luôn dương với mọi x}$

  $\text{Vậy A và B ko đồng thời có giá trị âm}$

  $\text{Chúc bạn học tốt !}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )