Ba điện trở R1 = R2 = R3 = 100 ôm , mắc nối tiếp vào nguồn U=220V. Tính điện trở tương đương và công suất tiêu thụ của mỗi điện trở

Question

Ba điện trở R1 = R2 = R3 = 100 ôm , mắc nối tiếp vào nguồn U=220V. Tính điện trở tương đương và công suất tiêu thụ của mỗi điện trở

in progress 0
Gianna 7 ngày 2021-12-02T18:19:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:21:11+00:00

  Đáp án: 161,33??

  Giải thích các bước giải: Mạch nối tiếp nên Rtđ= R1+R2+ R3= 300 ôm => I mạch chính= U/Rtđ= 220/300=11/15 A. Vậy công suất tiêu thụ P=UI=220.11/15=161,33

  0
  2021-12-02T18:21:36+00:00

  Đáp án:

  \({R_{td}} = 300\Omega ;\,\,{P_1} = {P_2} = {P_3} = \frac{{484}}{9}{\rm{W}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:
  \(\begin{array}{l}
  {R_1} = {R_2} = {R_3} = 100\Omega \\
  U = 220V\\
  {R_{td}} = ?\\
  {P_1} = ?;{P_2} = ?;{P_3} = ?
  \end{array}\)
  Giải:
  + Điện trở tương đương của đoạn mạch:
  \({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 100 + 100 + 100 = 300\Omega \)
  + Cường độ dòng điện:
  \(I = {I_1} = {I_2} = {I_3} = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{{220}}{{300}} = \frac{{11}}{{15}}A\)
  + Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở:
  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {R_1} = {R_2} = {R_3} = 100\Omega \\
  {I_1} = {I_2} = {I_3} = \frac{{11}}{{15}}A
  \end{array} \right.\\
  \Rightarrow {P_1} = {P_2} = {P_3} = I_1^2{R_1} = {\left( {\frac{{11}}{{15}}} \right)^2}.100 = \frac{{484}}{9}{\rm{W}}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )