Ba khối (1,2,3) có tổng số 277 học sinh khối lớp 1 có số học sinh ít hơn khối hai và ba là 101 học sinh A) tính số học sinh khối 1 B) nếu chuyển 5 em

Question

Ba khối (1,2,3) có tổng số 277 học sinh khối lớp 1 có số học sinh ít hơn khối hai và ba là 101 học sinh
A) tính số học sinh khối 1
B) nếu chuyển 5 em từ khối hai sang khối ba thì khi đó số học sinh khối hai bằng 3/4 số học sinh khối ba tính số học sinh khối hai và ba bạn đầu

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-16T13:41:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:43:21+00:00

  a) Số học sinh khối 1 là:

          $(277-101):2=88$(học sinh)

  b) Tổng số học sinh hai khối còn lại là:

          $88+101=189$ (học sinh)

  Nếu chuyển 5 em từ khối hai sang khối ba thì tổng số học sinh hai khối không đổi và bằng $189$ học sinh. Coi số học sinh khối hai khi đó là 3 phần thì số học sinh khối ba khi đó là 4 phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau là:

           $3+4=7$(phần)

  Giá trị 1 phần là:

            $189:7=27$ (học sinh)

  Ban đầu số học sinh khối hai là:

            $27\times3+5=86$ (học sinh)

  Ban đầu số học sinh khối ba là:

             $189-86=103$ (học sinh)

                          Đáp số: a)  $88$ học sinh

                                        b) khối 2: $86$ học sinh, khối 3: $103$ học sinh

  0
  2021-09-16T13:43:45+00:00

  $\text{Gọi số h/s lớp 1,2,3 là a,b,c}$

  $\text{Ta có:a+b+c=277 h/s}$

  $\text{mà b+c=a+101 h/s}$

  $⇒a=(277-101)÷2=88 h/s$

  $⇒b+c=277-88=189 h/s$

  $\text{mà b-5+c+5=189 h/s}$

  $⇒b+c=189 h/s$

  $\text{mà b=$\dfrac{3}{4}$ c}$

  $⇒b-5=189÷(3+4)×3=81 h/s$

  $⇒b=81+5=86 h/s$

  $⇒c=189-86=103 h/s$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )