ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 1020 cây. Biết rằng số cây lớp 7B trồng được bằng 8/9 số cây lớp 7A, số cây lớp 7C bằng 17/16 số cây 7B. Tính số cây trồn

Question

ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 1020 cây. Biết rằng số cây lớp 7B trồng được bằng 8/9 số cây lớp 7A, số cây lớp 7C bằng 17/16 số cây 7B. Tính số cây trồng được của mỗi lớp

in progress 0
Mackenzie 3 ngày 2021-12-07T01:57:52+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:59:05+00:00

  Bg

  Gọi số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c  (a, b, c thuộc N*)

  Theo đề bài: $\frac{b}{a}$ = $\frac{8}{9}$ và $\frac{c}{b}$ = $\frac{17}{16}$

  Xét $\frac{b}{a}$ = $\frac{8}{9}$:

  => $\frac{b}{a}$ = $\frac{8}{9}$ = $\frac{16}{18}$   (1)

  => $\frac{b}{16}$ = $\frac{a}{18}$ 

  Xét $\frac{c}{b}$ = $\frac{17}{16}$:

  => $\frac{c}{17}$ = $\frac{b}{16}$  (2)

  Từ (1) và (2) => $\frac{a}{18}$ = $\frac{b}{16}$ = $\frac{c}{17}$ và a + b + c = 1020

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  $\frac{a}{18}$ = $\frac{b}{16}$ = $\frac{c}{17}$ = $\frac{a+b+c}{18 + 16 + 17}$ = $\frac{1020}{51}$ = 20

  $\frac{a}{18}$ = 20 => a = 20.18 = 360

  $\frac{b}{16}$ = 20 => b = 20.16 = 320

  $\frac{c}{17}$ = 20 => c = 20.17 = 340

  Vậy lớp 7A trồng được 360 cây

         Lớp 7B trồng được 320 cây

         Lớp 7C trồng được 340 cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )