Ba lớp 7A,7B,7C trồng được 150 cây xanh.Biết rằng số cây của mỗi lớp trồng được theo thứ tự tỉ lệ với 3,5,7.Tính số cây của mỗi lớp đã trồng ? giải gi

Question

Ba lớp 7A,7B,7C trồng được 150 cây xanh.Biết rằng số cây của mỗi lớp trồng được theo thứ tự tỉ lệ với 3,5,7.Tính số cây của mỗi lớp đã trồng ?
giải giết mình nha mình đang cần gấp.

in progress 0
Bella 1 tuần 2021-08-30T16:50:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:51:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-30T16:51:59+00:00

  Đáp án:

  Gọi số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là x, y , z

  số cây của mỗi lớp trồng được theo thứ tự tỉ lệ với 3,5,7 

  => $\frac{x}{3}$  = $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{7}$

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau :

  $\frac{x}{3}$  = $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{7}$ =$\frac{x+y+z}{3+5+7}$ = $\frac{150}{15}$ = 10

  => x = 10 x 3 = 30, y = 10 x 5 = 50 , z = 10 x 7 = 70

  Vậy số ây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là 30, 50, 70 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )