Ba quầy sách có tất cả 850 cuốn.Biết rằng số sách ở quầy thứ nhất bằng 3/2 số sách ở quầy thứ 2 .Số sách ở quầy thứ 2 và thứ 3 tỉ lệ với 3 và 5.Tính s

Question

Ba quầy sách có tất cả 850 cuốn.Biết rằng số sách ở quầy thứ nhất bằng 3/2 số sách ở quầy thứ 2 .Số sách ở quầy thứ 2 và thứ 3 tỉ lệ với 3 và 5.Tính số sách ở mỗi quầy

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-11-23T04:16:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T04:18:23+00:00

  Gọi `a, b, c` lần lượt là số sách ở `3` quầy `(a,b,c>0)` (cuốn)

  Ta có:

  `a=3/2 b→a/3=b/2→a/3 . 1/3=b/2 . 1/3→a/9=b/6(1)`

  `b/3=c/5→b/3 . 1/2=c/5 . 1/2→b/6=c/10(2)`

  Từ `(1)` và `(2)→a/9=b/6=c/10`

  Mặt khác: `a+b+c=850`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `a/9=b/6=c/10=(a+b+c)/(9+6+10)=850/25=34`

  `→a/9=34→a=34.9=306`

  `→b/6=34→b=34.6=204`

  `→c/10=34→c=34.10=340`

  Vậy số sách ở `3` quầy lần lượt là `306, 204, 340` cuốn

   

  0
  2021-11-23T04:18:35+00:00

  Đáp án:

  Số sách ở `3` quầy lần lượt là `306, 204, 340` cuốn

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `a, b, c` lần lượt là số sách ở `3` quầy `(a,b,c>0)` (cuốn)

  Ta có: `a+b+c=850`

  `a=3/2b => a/3=b/2 => a/9=b/6`      `(1)`

  `b/3=c/5 => b/6=c/10`                       `(2)`

  Từ `(1), (2)` `=> a/9=b/6=c/10`

  `=(a+b+c)/(9+6+10)=850/25=34`

  `=>` $\left\{\begin{matrix}a=34.9=306& \\b=34.6=204&\\ c=34.10=340& \end{matrix}\right.$

  Vậy số sách ở `3` quầy lần lượt là `306, 204, 340` cuốn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )