Ba tấm vải có tất cả 542m.Nếu cắt tấm thứ nhất 1/7 ,tấm thứ hai 3/14.tấm thứ ba bằng 2/5 chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau.H

Question

Ba tấm vải có tất cả 542m.Nếu cắt tấm thứ nhất 1/7 ,tấm thứ hai 3/14.tấm thứ ba bằng 2/5 chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau.Hỏi mỗi tâm vải dài bao nhiêu mét?

in progress 0
aihong 4 giờ 2021-09-07T10:49:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:50:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Bài giải

  Số vải còn lại của tấm 1 là: 1-1/7=6/7

  Số vải còn lại của tấm 2 là: 1-3/14=11/14

  Số vải còn lại của tấm 3 là: 1-2/5=3/5

  Quy đồng tử số 3 phân số ta có: 6/7=66/77; 11/14=66/84; 3/5=66/110

  Số mét vải tấm 1 là: 542: (77+84+110):77=154 (m)

  Số mét vải tấm 2 là: 524: (77+84+110) :84= 168(m)

  Số mét tấm vải 3 là: 524-154-168=220 (m)

      Đ/S: Tấm 1: 154m

               Tấm 2: 168m

              Tấm 3: 220m

   

  0
  2021-09-07T10:50:33+00:00

  $\text{Phân số chỉ số vải tấm thứ nhất còn lại là:}$

  $\text{1 – $\dfrac{1}{7}$ = $\dfrac{6}{7}$ (tấm)}$

  $\text{Phân số chỉ số vải tâm thứ hai còn lại là:}$

  $\text{1 – $\dfrac{3}{14}$ = $\dfrac{11}{14}$ (tấm)}$

  $\text{Phân số chỉ số vải tấm thứ ba còn lại là:}$

  $\text{1 – $\dfrac{2}{5}$ = $\dfrac{3}{5}$ (tấm)}$

  $\text{Ta có:}$
  $\text{$\dfrac{6}{7}$ = $\dfrac{66}{77}$}$
  $\text{$\dfrac{11}{14}$ = $\dfrac{66}{84}$}$

  $\text{$\dfrac{3}{5}$ = $\dfrac{66}{110}$}$

  $\text{Tấm thứ nhất dài là:}$
  $\text{542 : (77 + 84 + 110) × 77 = 154 (m)}$
  $\text{Tâm thứ hai dài là:}$
  $\text{542 : (77 + 84 + 110) × 84 = 168 (m)}$
  $\text{Tâm thứ ba dài là:}$
  $\text{1542 – (154 + 184) = 220 (m)}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )