ba tấm vải dài 542m nếu cắt ở tấm thứ nhất 1/7 tấm thứ hai 3/14 tấm thứ ba 2/5 chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tâm bằng nhau hỏi mỗi tấ

Question

ba tấm vải dài 542m nếu cắt ở tấm thứ nhất 1/7 tấm thứ hai 3/14 tấm thứ ba 2/5 chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tâm bằng nhau hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-06T09:18:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:19:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phân số chỉ số vải tấm thứ nhất còn lại là :

  `1 – 1/6 = 6/7` ( tấm )

  Phân số chỉ số vải tâm thứ hai còn lại là :

  `1 – 3/14 = 11/14` ( tấm )

  Phân số chỉ số vải tấm thứ ba còn lại là :

  `1 – 2/5 = 3/5` ( tấm )

  Có : `6/7=66/77 ; 11/14=66/84 ; 3/5=66/110`

  Tấm thứ nhất dài là :

  `542 -: (77 + 84 + 110) xx 77 = 154 (m)`

  Tấm thứ hai dài là :

  `542 -: (77 + 84 + 110) xx 84 = 168 (m)`

  Tấm thứ ba dài là :

  `1542 – (154 + 184) = 220 (m)`

  Đáp số : ….

   

  0
  2021-10-06T09:20:02+00:00

  sau khi cắt  thì tấm 1 còn : 1-1/7=6/7(tấm)

  sau khi cắt  thì tấm 2 còn :1-3/14=11/14(tấm )

  sau khi cắt  thì tấm 3 còn :1-2/5=3/5( tấm)

  ta có: 6/7=66/77;11/14=66/84;3/5=66/110

  số m tấm vải 1 là: 542 :(77+84+110)×77=154(m)

  số m tấm vải 2 là: 542 :(77+84+110)×84=168(m)

  số m tấm vải 3 là: 542 :(77+84+110)×110=220(m)

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )