Bác An và Bác Nam cũng làm việc mỗi ngày Bác An làm hơn bác Nam 10 sản phẩm sau 3 ngày cả 2 người làm được 930 sản phẩm.Hỏi mỗi người 1 ngày làm được

Question

Bác An và Bác Nam cũng làm việc mỗi ngày Bác An làm hơn bác Nam 10 sản phẩm sau 3 ngày cả 2 người làm được 930 sản phẩm.Hỏi mỗi người 1 ngày làm được bao nhiêu sản phẩm

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-31T03:26:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:27:44+00:00

  Đáp án: Bác Nam: 150 sản phẩm; Bác An: 160 sản phẩm

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số sản phẩm bác Nam làm được trong 1 ngày là: x (sản phẩm) (x>0)

  => trong 1 ngày bác An làm được: x+10 (sản phẩm)

  Sau 3 ngày cả 2 người làm được tổng là:

  3.x+3.(x+10) = 6x+30 (sản phẩm)

  Ta có pt :

  $\begin{array}{l}
  6x + 30 = 930\\
   \Rightarrow 6x = 900\\
   \Rightarrow x = 150\left( {sản phẩm} \right)\left( {tmdk} \right)
  \end{array}$

  Vậy mỗi ngày bác Nam làm được 150 sản phẩm và bác An làm được 160 sản phẩm.

  0
  2021-08-31T03:27:47+00:00

  Đáp án:

   Nam 150

  An 160

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số sản phẩm làm được mỗi ngày của bác Nam là x 

  An là x+10

  theo đề bài ta có

  3*(x+x+10)=930

  =>x=150

  vậy Nam 1 ngày làm được 150 sp 

  An 1 ngày làm được 150+10=160 sp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )