Bác bình vay ơn một ngân hàng 100 triệu đồng để sản xuất trong thời hạn 1 năm lẽ ra đúng 1 năm sau bác phải trả cả tiền vốn lâm lãi song bác đã dc ngâ

Question

Bác bình vay ơn một ngân hàng 100 triệu đồng để sản xuất trong thời hạn 1 năm lẽ ra đúng 1 năm sau bác phải trả cả tiền vốn lâm lãi song bác đã dc ngân hàng Cho kéo dài thời hạn thêm 1 năm nữa số tiền lãi của năm đầu dc hộp vào với tiền vốn để tính lãi năm sau và lãi xuất vẫn như cũ hết hai năm bác phải trả tất cả là 121 triệu đồng . Hồi lãi suất Ch vay của nhân hàng đó là bao nhiêu phầm trăm trong một năm

in progress 0
Mary 1 năm 2021-08-09T23:20:20+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:21:52+00:00

  Gọi lãi suất là ( x%/ năm)

  Tiền lãi sau 1 năm là:

  100*x%=x

  Số tiền phải trả sau 1 năm:

  100+x

  Số tiền lãi năm thứ 2:

  (100+x)*x/100

  ⇒(100+x)+(100+x)*x/100=121

  ⇒x^2-200x-2100=0

  ⇒x=10

  0
  2021-08-09T23:22:09+00:00

  Gọi lãi suất cho vay của ngân hàng đó là $x$ ($\ \%/năm$) 

  Điều kiện: $x>0$

  Số tiền lãi bác Bình phải trả sau một năm gửi $100$ triệu đồng là $100x\ \%$=$x$ (triệu đồng)

  $⇒$ Số tiền bác Bình phải trả sau một năm là: $100+x$ (triệu đồng)
  Vì số tiền lãi của năm đầu được tính gộp vào với tiền vốn để tính lãi năm sau

  Nên số tiền lãi bác Bình phải trả sau hai năm là: 

  $(100+x)x\ \%=100+x=\frac{(100+x)x}{100}$ (triệu đồng)

  Hết hai năm bác Bình phải trả tất cả là 121 triệu đồng.Nên ta có phương trình:
  $100+x+\frac{(100+x)x}{100}=121$

  $⇔x^2+200x-2100=0$

  $⇔x^2-10x+210x-2100=0$

  $⇔x(x-10)-210(x-10)=0$

  $⇔(x-10)(x-210)=0$

  $⇔\left \{ {{x-10=0} \atop {x+210=0}} \right.$ 

  $⇔\left \{ {{x=10~(tđk)} \atop {x=-210~(ktđk)}} \right.$ 

  Vậy: Lãi suất cho vay của nhân hàng đó là  phầm trăm trong một năm $\ 10\%/năm$

  Bạn Tham Khảo Nhoa
  CHÚ
  C BẠN HỌC TỐT ^^

  # NO COPY
  NPQAn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )